Apostilleret oversættelse

Hurtig levering

Altid hurtig oversættelse og vi garanterer den aftalte deadline.

Højeste kvalitet

Alle vores oversættere er uddannet på kandidat-niveau eller tilsvarende, har stor professionel erfaring og oversætter altid kun til deres modersmål.

Udvidet korrekturlæsning

Vi tilbyder altid udvidet korrekturlæsning, både på din kildetekst og på vores oversættelse.

Bestil tilbud

Ring til os på 7028 6030 eller skriv på info@lingobob.dk

Bliv ringet op

Kvalitetsgaranti

Vi sikrer 100% tilfredshed ved at give dig 10 dages reklamationsret.

Læs mere

Prisgaranti

Vi har den bedste pris, og matcher hvis du får et billigere tilbud.

Læs mere

Hasteoversættelse

Skal det gå ekstra hurtigt tilbyder vi hastelevering.

Læs mere

Hvad er en Apostille?

En legalisering eller apostillering er en statslig bekræftelse af underskriften på et originalt, officielt dokument eller på en kopi af et sådant dokument, der herved gør dokumentet gyldigt i udlandet.

Ved eksempelvis en autoriseret oversættelse bekræfter Udenrigsministeriet med sin apostillepåtegning translatørens stempel og underskrift, der herved bekræfter, at translatøren er statsautoriseret som translatør og tolk. Udenrigsministeriet bekræfter udelukkende underskriftens gyldighed og ikke nøjagtigheden af dokumentets indhold, hvilket alene er translatørens ansvar.

Når et dokument påtegnes en Apostille, er yderligere legalisering ikke nødvendig, hvis dokumentet anvendes i ét af de ca. 100 lande, som er tiltrådt Apostille-konventionen. Disse lande omfatter bl.a. samtlige EU-lande. Udelukkende i tilfælde, hvor det pågældende land ikke har underskrevet Apostille-konventionen, er det nødvendigt med yderligere legalisering på det pågældende lands ambassade. Visse dokumenter udstedt og udskrevet af privatpersoner eller private virksomheder (eksempelvis fuldmagter og kontrakter) kræver dog yderligere legaliseringer.

Apostillering i praksis

Hver Apostille er forsynet med et unikt nummer og indeholder samtidig information om den myndighed, som underskriveren af dokumentet tilhører. Samtidig arkiveres de enkelte oplysninger, hvilket blandt andet betyder, at Udenrigsministeriets legalisering kan bekræfte eksistensen af de enkelte Apostille-påtegninger overfor udenlandske modtagere af dokumenter med dansk Apostille.

Er man modtager af en udenlandsk Apostille, kan man ligeledes rette kontakt mod det pågældende lands centrale Apostille-myndighed og herved få bekræftet Apostillen.

Udenrigsministeriet må kun have én version af Apostille-stemplet, som for Danmarks vedkommende er dobbeltsproget dansk-engelsk, hvorfor Udenrigsministeriet ikke kan tilbyde påtegninger på f.eks. tysk, fransk eller spansk m.v. Stemplets oplysninger udfyldes elektronisk og printes, så vidt muligt, på dokumentet. Det er endvidere muligt at printe Apostillen på et nyt ark, en såkaldt allonge, hvorefter Apostillen påsættes dokumentet med en oblat.

Hvem kan modtage en Apostille?

Alle personer og virksomheder med behov for at benytte offentlige, danske dokumenter i udlandet, kan modtage en Apostille-påtegning på deres dokumenter. Dog gælder der særlige regler for dokumenter, som er udstedt og underskrevet af privatpersoner eller private firmaer.

Er dokumentet underskrevet af en privatperson, kræves det, at personens underskrift legaliseres af en Notar, inden det kan legaliseres af Udenrigsministeriet. 
Ligeledes skal et dokument underskrevet af en virksomhed (eksempelvis visse eksportdokumenter) legaliseres af en Notar, Dansk Erhverv eller Dansk Industri, inden det kan legaliseres af Udenrigsministeriet.

Da Udenrigsministeriet er Danmarks centrale Apostille-myndighed, betyder det, at offentlige, danske dokumenter til brug i udlandet udelukkende kan legaliseres af Udenrigsministeriet. Danske repræsentationer i udlandet kan således ikke påtegne dokumenter en apostille.

Særlige regler for translatører

Udenrigsministeriet kan kun legalisere oversatte dokumenter, hvor oversættelsen er udført, stemplet og underskrevet af en statsautoriseret translatør med beskikkelse fra Erhvervsstyrelsen jf. bekendtgørelsen af lov om translatører og tolke.

Det varierer mellem de forskellige lande, om der kræves legalisering af både originaldokumentet på dansk samt oversættelsen. Udenrigsministeriet opkræver gebyr for hver enkelt legalisering, hvorfor det anbefales, at man forhører sig på det pågældende lands ambassade, om hvorvidt det kan lade sig gøre at nøjes med udelukkende at få legaliseret oversættelsen eller om original dokumentet på dansk ligeledes skal legaliseres.

Læs mere om autoriseret oversættelse.

Hvad er forskellen på en verificering og en legalisering?

En verificering adskiller sig fra en legalisering i kraft af, at en verificering udelukkende bekræfter, hvorvidt det pågældende dokument er en tro kopi eller ej. Ved verificeringprocessen skal Udenrigsministeriet se det originale dokument før, at et såkaldt True Copy-stempel samt en underskrift kan sættes på kopien, og kopien hermed kan verificeres. Som ved legalisering gælder det, at en verificering ikke har noget at gøre med dokumentets indhold. 

Ønsker du at få legaliseret en kopi, kan du læse mere på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Tiltrædelse af Apostille

D. 1. januar 2007 tiltrådte Danmark Apostille-konventionen (Haagerkonventionen af 5. oktober 1961), hvilket har betydet, at processen vedrørende legalisering af offentlige dokumenter til brug i udlandet er blevet langt lettere for både privatpersoner og virksomheder. 

Inden Danmarks tiltrædelse i Apostille-konventionen d. 1. januar 2007 omfattede legaliseringen af et dokument typisk 3-4 legaliseringer hos forskellige ressortmyndigheder, der bl.a. er ansvarlige for fastsættelsen af regler og vejledning til borgerne vedr. myndighedernes respektive kompetenceområder. 

I dag er det i størstedelen af tilfældene muligt at nøjes med en enkelt legalisering i form af Apostille-stemplet, der påtegnes i Udenrigsministeriet, som er den centrale Apostille-myndighed i Danmark. For translatører og andre, der kan have behov for at få legaliseret offentlige dokumenter til brug i udlandet, har denne regelændring medført, at legaliseringsprocessen er blevet langt enklere, mere overskuelig og væsentligt hurtigere.

Gebyrer og formaliteter

Jf. Udenrigsministeriets definition har legaliseringer karakter af sagsbehandling, hvorfor der opkræves et gebyr på 195 kr. pr. legalisering.

Visse dokumenter må højst være 3 måneder gamle, hvis de skal være berettiget til legalisering. Dette gør sig gældende for kirkelige attester som fødsels-, navne- og dåbsattester samt vielsesattester (undtaget er dødsattester), folkeregisterudskrifter (f.eks. bopælsattester samt udskrifter fra personregister) og straffeattester.

Borgerlige vielsesattester må gerne være mere end 3 måneder gamle på legaliseringstidspunktet. Ægteskabsattester (til brug for indgåelse af ægteskab) må være højst 4 måneder gamle. Nye fødsels-, navne- og dåbsattester samt kirkelige vielsesattester kan fås på det nærmeste kirkekontor, ægteskabsattester, bopælsattester og udskrifter fra personregister kan fås hos kommunen, straffeattester kan fås hos politiet, og lægeattester kan du få hos egen læge. De fleste attester er ligeledes tilgængelige på engelsk.