Forretningsbetingelser

1. Definitioner:

LingoBob: LingoBob.Com ApS
Kunde: Den fysiske eller juridiske person, der afgiver en ordre til LingoBob om at udføre en oversættelses- og/eller tolkopgave.
Ydelser: Oversættelsesopgaver, som består i oversættelse af tekster til et andet sprog, og som LingoBob skal udføre efter kundens ordre og i henhold til aftalevilkårene.
Aftale: Den aftale, som er indgået mellem kunden og LingoBob om levering af ydelserne.
Kildetekst: Den tekst, der skal oversættes i henhold til aftalen.
Måltekst: Den færdige oversatte tekst, som fremkommer ved oversættelse af kildeteksten.

2. Aftalens ikrafttrædelse

2.1 Alle tilbud, som afgives af LingoBob, er uforpligtende og kan til enhver tid trækkes tilbage eller ændres.

2.2 Aftalen træder i kraft, når kunden gennemfører køb af oversættelse på LingoBob, eller når oversættelsesbureauet LingoBob skriftligt bekræfter en ordre, som er afgivet af kunden.

2.3 LingoBob sender en skriftlig bekræftelse af aftalen til den e-mailadresse, kunden oplyser i dennes profil på LingoBob.

2.4 LingoBob har til enhver tid ret til at kræve sikkerhedsstillelse fra kunden for de forpligtelser, som følger af aftalen.

3. Levering

3.1 LingoBob har pligt til at levere de aftalte ydelser inden for det aftalte tidsrum, undtagen i tilfælde af force majeure.

3.2 I tilfælde af ekstraordinære omstændigheder, som LingoBob ikke har indflydelse på, herunder forsinket levering af oversættelser fra tredjemand, kan LingoBob én gang udsætte tidsfristen med en periode, der svarer til den oprindelige tidsfrist.

3.3 Levering af den oversatte tekst sker efter aftale med kunden til den e-mailadresse, kunden oplyser i dennes profil på LingoBob, medmindre andet er skrifteligt aftalt.

4. Ændring eller opsigelse af aftalen

4.1 Ved enhver ændring af en ordre fra kundens side har LingoBob ret til at ændre den eller de aftalte leveringsfrister og/eller det aftalte honorar eller til at afvise de foreslåede ændringer.

4.2 De aftalte ændringer i aftalen træder først i kraft, når de er bekræftet skriftligt af LingoBob.

4.3 Opsigelse af aftalen i utide medfører hverken bortfald eller reduktion af forpligtelserne eller ændring af de aftalte priser og betingelser, medmindre parterne på forhånd har aftalt dette skriftligt.

5. Udførelser

5.1 LingoBob har pligt til at sikre, at de leverede ydelser udføres af en kompetent person.

5.2 LingoBob har ret til at lade opgaverne udføre hos uafhængige og kvalificerede tredjeparter.

5.3 Kunden har pligt til på LingoBobs forlangende at udlevere oplysninger, som er nyttige i forbindelse med ydelsernes udførelse og kvalitet, især med hensyn til specifik terminologi.

5.4 LingoBob er forpligtet at behandle alle oplysninger, som kunden stiller til rådighed, fortroligt og til ligeledes at gøre denne forpligtelse gældende over for de tredjeparter og medarbejdere, som udfører ydelserne på LingoBobs vegne.

6. Honorar

6.1 Honoraret beregnes af LingoBobs personale og fremgår på ordren inden gennemførsel af købet.

6.2 Hvis kildeteksten har en sværhedsgrad, som ligger over gennemsnittet, eller er højt fagsprogligt specialiseret, eller der er tale om en hasteopgave, har LingoBob ret til ud over standardprisen at beregne et tillæg, som fremgår på ordren ved gennemførsel af købet.

6.3 Alle priser, som anføres af LingoBob, er eksklusive moms, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.

6.4 Betalingen gennemføres på LingoBob ved køb af oversættelsen, medmindre andet er aftalt.

7. Misligholdelse

7.1 Hvis kunden mener, at ydelserne er mangelfulde, skal kunden straks og senest 10 arbejdsdage efter leveringen meddele dette skriftligt under angivelse af en begrundelse til LingoBob. Dette fritager ikke kunden fra dennes betalingsforpligtelse.

7.2 Efter overskridelsen af den tidsfrist, som er anført i ovenstående paragraf, anses kunden uomtvisteligt for at have godkendt ydelserne.

7.3 Hvis kundens klager til LingoBob findes begrundet, har LingoBob ret til inden for et passende tidsrum at levere en erstatningsoversættelse.

8. Ansvar og erstatning

8.1 LingoBob kan ikke holdes ansvarlig for driftstab, forsinkelsestab, indirekte tab eller indtægtstab, der skyldes mangler i de leverede oversættelser. LingoBob kan aldrig holdes ansvarlig for tab, som skyldes oversættelser af uklare formuleringer i kildeteksten.

8.2 LingoBob kan ikke holdes ansvarlig for brugen af de oversatte tekster eller for eventuelle negative konsekvenser heraf, herunder personskade eller økonomisk tab. Kunden har pligt til at kontrollere oversættelsen, som leveres af LingoBob, for rigtigheden af de indeholdte oplysninger, herunder pengebeløb, værdiangivelser og medicinske betegnelser.

8.3 LingoBob kan ikke holdes ansvarlig for beskadigelse på eller tab af de dokumenter, oplysninger eller databærende medier, som kunden stiller til rådighed, eller for skader, som skyldes brugen af it, internettet og moderne telekommunikationsmidler, eller som skyldes transport eller forsendelse af oplysningerne og/eller de databærende medier.

8.4 Kunden holder LingoBob skadesløs mod krav fra tredjemand, der vedrører eller skyldes påståede krænkelser af ejendomsret, patenter, ophavsret eller intellektuel ejendomsret.

9. Opsigelse

9.1 Hvis kunden misligholder sine forpligtelser, herunder hvis kunden går konkurs, i betalingsstandsning eller i likvidation eller opnår lovmæssig gældssanering for fysiske personer, har LingoBob ret til skriftligt at opsige den gældende aftale helt eller delvist eller udskyde aftalens fuldbyrdelse uden at give afkald på den aftalte betaling.

9.2 Hvis LingoBob som følge af ekstraordinære omstændigheder ikke kan opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen, har LingoBob ret til skriftligt at udsætte aftalens fuldbyrdelse eller opsige aftalen. Usædvanlige omstændigheder omfatter bl.a. brand, ulykke, strejke, optøjer, krig, transportforstyrrelser og statslige indgreb.

10. Kundereference

Medmindre andet er aftalt, accepterer kunden ved køb af oversættelse, at LingoBob må anvende kundens navn og logo til fremvisning som kundereference.

11. Anvendelig lovgivning

Enhver strid mellem parterne skal bilægges i overensstemmelse med dansk lov uden hensyn til regler indenfor international privatret.

12. Diverse

12.1 Den seneste udgave af disse generelle vilkår og betingelser fremsendes på kundens opfordring og er desuden tilgængelig på www.LingoBob.dk

12.2 Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle juridiske forhold mellem LingoBob og kunden, og de ophæver således kundens eventuelle generelle vilkår og betingelser, medmindre LingoBob udtrykkeligt har givet forudgående skriftlig godkendelse af disse.

Bestil tilbud på oversættelse nu 👉

Tilfredshedsgaranti

Vores tilfredshedsgaranti er din garanti for sublim kvalitet og service.

Gennemsigtige priser

Oversættelsesbureau med fast, lav ordpris.

Hasteoversættelse

Skal det gå lynhurtigt, tilbyder vi hastelevering.