Engelske relative pronominer - forbind dine sætninger korrekt

Oprettet 18-12-2017 af LingoBob, Redigeret 17-01-2022.

Det er helt normalt at lave fejl, når man i sine engelske tekster skal forbinde sætninger med relative pronominer. Relative pronominer bruges til at referere til et tidligere nævnt objekt eller subjekt og fungerer som bindeled mellem to sætninger, men det er vigtigt, at man vælger det rigtige pronomen, hvis sætningen skal give mening. Indlægget her handler altså lidt om, hvornår man skal bruge de relative pronominer "who", "whose", "whom", "that", og "which". 

Vi har prøvet at gøre det enkelt her:

Who, whose og whom bliver brugt, når vi refererer til personer.

Which bruger vi til at referere til en ting eller en idé.

That er en slags joker og kan bruges til begge.

 

Who:

Who refererer til en person.

Eksempler på who:

"The person who attended my call was very helpful."

"Thomas Edison was the scientist who invented the light bulb."

"Who ate my sandwich?"

 

Whose:

Whose refererer til ejerskab og er den possessive form af who.

Eksempler på Whose:

"Whose seat is this?"

"This is John, whose wife works at the bakery."

"I found a wallet but I don’t know whose it is."

 

Whom:

Et af de sværeste relative pronominer at mestre er whomWhom bliver brugt som objekt til et verbum eller præposition. 

Eksempler på whom:

"To whom do you wish to speak?"

"Whom should I talk to about this problem?"

"I had an uncle in America, from whom I inherited some money."

 

Det kan være en udfordring at skelne imellem who og whom, men hvis du følger følgende trick, bliver valget imellem de to en del lettere:

Who kan udskiftes med he/she/itfordi det bruges som subjekt til et verbum.

Whom kan udskiftes med him/her/it, fordi det bruges som objekt.

Udklip.JPG

Who eller Whom

Lad os kigge på sætningerne igen:

"The person who attended my call was very helpful."

(Who er her subjekt til verbet attended). Du kan udskifte who med he (he attended).

Who vil derfor være det korrekte valg her.

 

"Thomas Edison was the scientist who invented the light bulb."

Samme procedure: he invented...

Who ate my sandwich?

He ate…

Og…

Whom er altid objektet, hvis det skal bruges i en sætning. Husk, at nogle gange er det nødvendigt at ændre lidt i ordstillingen, før sætningen giver mening.

"To whom do you wish to speak?"

(Whom er objekt til verbet speak). Her kan du udskifte whom med him/her i sætningen på denne måde: "Do you wish to speak to him/her?

"Whom should I talk to about this problem?"

Samme procedure: “Should I talk to him about this problem?”

"You gave the gift to whom?"

Igen, whom er objekt til verbet gave og kan udskiftes med him/her.

"Betty went with whom yesterday?"

Skift whom ud med him/her.

Hvis “he” eller “she” passer ind i sætningen, er who det rigtige valg.

Hvis “him” eller “her” passer ind i sætningen, er whom det rigtige valg.

 

That eller Which

Korrekt brug af that/which kan også være forvirrende for de fleste.

For at finde ud af, hvilket pronomen der er korrekt, skal man lære at skelne mellem restriktive and ikke-restriktive elementer:

  • Et restriktivt element er et ord, en frase eller en ledsætning der begrænser meningen af den sætning, som det restriktive element modificerer. Du kan ikke udelade et restriktivt element i en sætning uden at ændre helhedsbetydningen på sætningen.
  • Et ikke-restriktivt element er et ord, en frase eller en ledsætning, der giver overskydende information omkring starten af sætningen uden at ændre på sætningens helhedsbetydning. Et ikke-restriktivt element kan altså udelades fra en sætning, uden at sætningen ændrer mening.

Lad os se på nogle eksempler:

That er et restriktivt element. 

Se følgende sætning:

"Our room that has a painting on the wall is big".

Sætningen indikerer, at vi har mange forskellige værelser, men dét værelse, som har et maleri på væggen, er stort. Sætningen "that has a painting on the wall" er et restriktivt element, da det er afhængigt af subjektet. Du kan ikke fjerne det restriktive element uden at ændre sætningens helhedsbetydning. Kort sagt, i sætningen forsøger vi at forklare noget om et specifikt værelse til forskel fra (husets) andre værelser. Derfor har vi brug for et restriktivt element for at tydeliggøre lige præcis dét værelse, som vi gerne vil beskrive i detaljer.

Which er et ikke-restriktivt element

Lad os kigge på denne sætning:

"Our room, which has a painting on the wall, is big".

Sætningen her indikerer, at vi kun har ét værelse, og at det ene værelse er stort. Det ikke-restriktive element: "which has a painting on the wall", giver udelukkende overskydende information, som ikke ændrer på sætningens helhedsbetydning. Uden det ikke-restriktive element vil sætningen stadig sende den samme besked: Our room is big.

Nu skulle du gerne have nemmere ved at vurdere, om det skal være which eller that – se eksempelvis nedenstående to sætninger:

“My first class on Mondays that starts at 10:30 is my chemistry lab.”

“My first class on Mondays, which starts at 10:30, is my chemistry lab.” 

I ovenstående eksempel bruger vi which, fordi det ikke giver mening at have flere timer, der starter kl. 10.30. Det betyder, at ytringen efterfulgt af which er ikke-restriktiv og kun indeholder overskydende information, der ikke ændrer på sætningens helhedsbetydning – altså at elevens første time om mandagen er kemi.

Lad os tage et kig på et andet eksempel, hvor det, modsat ovenstående eksempel, skal være that og ikke which. 

"I can’t give you something that I don’t have"  

"I can’t give you something which I don’t have"

Her skal det være that, fordi man ikke kan udelade that uden at ændre helhedsbetydningen på sætningen. Det skyldes, at that i ovenstående sætning er et restriktivt element med vigtig information. Det er noget specifikt, vedkommende refererer til (dét, vedkommende ikke selv har).

Synes du stadig, det er svært med pronominer? Måske skal du oversætte en tekst, men er i tvivl om, hvorvidt du eksempelvis skal bruge that eller which i én eller flere sætninger? Du er altid velkommen til at bestille en professionel oversættelse hos os, så behøver du nemlig ikke selv tage stilling til, hvilke relative pronominer du skal bruge: Det tager vi os nemlig af. Vi oversætter både fra dansk til engelsk og omvendt, og vi bruger udelukkende professionelle oversættere, som har målsproget som deres modersmål. Hos Lingobob kan vi håndtere alle typer af oversættelsesopgaver, og du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til oversættelser til for eksempel engelsk eller andre typer af spørgsmål relateret til oversættelse. Vi sidder altid klar på telefonen +45 42 67 02 52 eller via mail info@lingobob.dk.

 

 

 

 

Bestil tilbud på oversættelse nu 👉

Tilfredshedsgaranti

Vores tilfredshedsgaranti er din garanti for sublim kvalitet og service.

Gennemsigtige priser

Oversættelsesbureau med fast, lav ordpris.

Hasteoversættelse

Skal det gå lynhurtigt, tilbyder vi hastelevering.